ชี้แจงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 นางสาวขนิษฐา  บุญมา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ได้ประชุมชี้แจง เชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560" เกี่ยวกับกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ และชี้แจงการจัดสรรงบประมาณในระดับภาค ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น3 ศูนย์ราชการฯ