ชี้แจงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 นางสาวขนิษฐา  บุญมา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ได้ประชุมแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับ การจัดประชุม เชิงปฏิบัติการ "การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560" ในส่วนของแนวทางการดำเนินการ วัน เวลา และสถานที่ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสำหรับในการเข้าร่วมประชุมฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงาทราบ  ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น3