อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน" ภายใต้กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน

เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน" ภายใต้กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและส่งเสิรมการใช้งานแก่ประชาชน ณ ห้องปันหยี โรงแรมภูงา ตำบลตากแดด  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พร้อมทั้งได้กล่าวพิธีปิดการอบรม