แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การมีการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ(ICT) ในครัวเรือนจังหวัดพังงา พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 205
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพังงา ไตรมาส 4 พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 326
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพังงา ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 205
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 227
สรุปผลการสำรวจโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา พ.ศ.2560 (สิงหาคม พ.ศ.2560) เขียนโดย admin 191
ภาพอนาคตจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 497
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 732
ประชากรของจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 636
อัตราการว่างงานของจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 634
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน จังหวัดพังงา ปี 2556 เขียนโดย admin 881