แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมรับฟังการใช้งานแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เขียนโดย admin 1
อบรมชี้แจงเพิ่มเติมการบันทึกข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563 ครั้งที่3 เขียนโดย admin 1
สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 8
ประชุมติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 เขียนโดย admin 26
การประชุมร่วมระหว่างจังหวัดพังงา กับผู้แทน 4 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ และจังหวัดระนอง เขียนโดย admin 31
ร่วมประชุมการแจ้งกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 32
การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย admin 30
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 25
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 22
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกระทรวง ครั้งที่ 4/2563 เขียนโดย admin 25
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 เขียนโดย admin 17
ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขียนโดย admin 18
สถิติจังหวัดพังงามอบเครื่องอุปโภคบริโภค เขียนโดย admin 15
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย admin 32
ร่วมประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการจัดการเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 17
ร่วมประชุมโครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เขียนโดย admin 13
สถิติจังจังหวัดพังงาร่วมมอบตู้อะคริลิคตรวจโรคและกล่องป้องกันการฟุ้งกระจาย ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอ เขียนโดย admin 24
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ของโครงการต่างๆ เขียนโดย admin 22
สถิติจังหวัดพังงา ร่วมแจกข้าวกล่องที่บริเวณด้านหน้าร้านเดอะบาเลย์ เขียนโดย admin 21
ร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เขียนโดย admin 23
ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับฟังข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เขียนโดย admin 28
ร่วมประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงาครั้งที่ 6/2563 เขียนโดย admin 17
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 17
เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการตามข้อกำหนด ออกตามมาตราตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เขียนโดย admin 14
เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงาร่วมกันจัดทำหน้ากากเฟสชิลด์ (FaceShield)เพื่อมอบให้กับให้กับบุคคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพังงา เขียนโดย admin 17
เจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดพังงาร่วมใจกันทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสำนักงานเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เขียนโดย admin 21
ร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 21
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 19
ประชุมติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 เขียนโดย admin 11
ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดพังงา ร่วมใจกันทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสำนักงานเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เขียนโดย admin 26
ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เขียนโดย admin 18
ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 20
ร่วมประชุมฯ ผ่านระบบVideo Conference เขียนโดย admin 20
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมติดตามสถานการณ์COVID-19 เขียนโดย admin 27
เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เขียนโดย admin 22
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขียนโดย admin 27
ประชุมติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 เขียนโดย admin 21
ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแนวทางตามเกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 21
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 27
อบรมแบบสอบถามโครงการการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 เขียนโดย admin 25
ประชุมสรุปการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563เเละสถานการณ์ไวรัส covid-19 เขียนโดย admin 22
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 เขียนโดย admin 26
ร่วมฟังการประชุมชี้แจง การติดตาม การตรวจราชการ ผ่านระบบ Conference เขียนโดย admin 26
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อำเภอกะปง เขียนโดย admin 34
อบรมสตรีจิตอาสาให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เขียนโดย admin 26
พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 52 และโครงการบัวแก้วสัญจร เขียนโดย admin 26
ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย admin 32
ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 28
ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เขียนโดย admin 18
ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบทและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ปี 2563 เขียนโดย admin 32
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 32
อบรมชี้แจงเพิ่มเติมการบันทึกข้อมูลสินค้าและบริการโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 35
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพังงา ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 29
ร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563 อำเภอเกาะยาว เขียนโดย admin 26
อบรมแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรณรงค์รักษ์โลก พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 32
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันที่ 2 มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 22
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงาประจำปี 2563 เขียนโดย admin 31
ร่วมหารือ"โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร" เขียนโดย admin 22
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 29
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการอบรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ "บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย" เขียนโดย admin 29
ร่วมงานสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 41
ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดพังงาและคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เขียนโดย admin 37
ประชุมคณะทำงานด้านการยกระดับนวัตกรรม และ Digitalization (D๑) เขียนโดย admin 36
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เขียนโดย admin 39
เรือนจำจังหวัดพังงา เปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ยกระดับสุขภาพผู้ต้องขัง เขียนโดย admin 29
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ชุดพื้่นเมือง เขียนโดย admin 42
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 34
ประชุมสรุปการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 39
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ถนนคนเดิน "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนสายวัฒนธรรมตะกั่วป่า" จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 41
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ถนนคนเดินบ้านปากถัก...เมืองเหมืองเก่า เขียนโดย admin 46
สถิติจังหวัดพังงาร่วมงานพิธีเปดถนนคนเดินบ้านปากถัก...เมืองเหมืองเก่า เขียนโดย admin 33
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการอบรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ "บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย"เพื่อให้บุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เขียนโดย admin 31
ร่วมเป็นเกียรติใน "งานสมโภชผอบทองคำและแห่พระธาตุ" วัดพระธาตุคีรีเขต (วัดลุ่ม) เขียนโดย admin 45
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เขียนโดย admin 44
นางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกันอาราธนาศีล สวดมนต์ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย admin 30
เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ กับภาคประชาชน ในเขตพื้นที่ชุมชนตอตั้ง เทศบาลเมืองตะกั่วป่า เขียนโดย admin 38
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมายเขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปาและโรงแรม เจดับบลิวแมริออทเขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา เขียนโดย admin 50
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดพังงา เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย admin 36
วันมาฆบูชาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย admin 44
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่บริเวณถนนคนเดิน “หลาดคลองงา” อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 33
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่บริเวณถนนคนเดิน “หลาดลองแล” อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 52
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 40
ศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ ย้อนรอยเส้นทางเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ 5 และเจ้าเมืองพังงาในอดีต เขียนโดย admin 50
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 39
ร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "การปฏิบัติตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา พ.ศ.2563" เขียนโดย admin 49
ประชุมชี้แจงเพิ่มเติม/สรุปประเด็นปัญหาการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563 และการสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 53
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่1/2563 เขียนโดย admin 61
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ เขียนโดย admin 52
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 46
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 42
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 54
คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ เขียนโดย admin 39
ย้อนยุค เสวนา...เรื่องนายเหมืองพังงา (...ซีซั่น 1) เขียนโดย admin 52
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 50
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายหาดสร้างภาพลักษณ์สวยงามเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี 2563 เขียนโดย admin 53
การจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 31
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 53
Big Cleaning Day ประจำศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 50
ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการก่อสร้างสนามบินระดับพื้นที่จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 47
ประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 เขียนโดย admin 50
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 40
ประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาในการจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา" เขียนโดย admin 51
การจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 62
บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมเปิดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563" เขียนโดย admin 62
มอบเกียรติบัตรโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้่ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่1) เขียนโดย admin 52
อบรมโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 64
ร่วมประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 62
ร่วมมอบสิ่งของในการออกร้านมัจฉากาชาด "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563" เขียนโดย admin 52
ขอพรปีใหม่ 2563 เขียนโดย admin 44
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2563 เขียนโดย admin 40
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 55
ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 54
เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา 62 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 60
เข้าร่วมรายการ ร้อยเรื่องอันดามัน ณ สถาณีวิทยุ สวท.พังงา F.M.100MHz เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 60
พิธีปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดพังงา ณ บริเวณสามแยกวังหม้อแกง อำเภอเมืองพังงา เขียนโดย admin 50
พิธีรำลึกครบรอบ 15 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิและกิจกรรมเนื่องในงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี เขียนโดย admin 61
เข้าร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดพังงา เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 45
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 53
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 64
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอความร่วมมือโครงการ "สตรีพังงา นางฟ้าอันดามัน สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน สู่พังงาเมืองแห่งความสุข" เขียนโดย admin 50
กิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ เขียนโดย admin 59
ร่วมประชุมพบปะตามโครงการสานใจชุมชน ของเทศบาลเมืองพังงา เพื่อร่วมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 กับภาคประชาชน เขียนโดย admin 40
ร่วมประชุมพบปะตามโครงการสานใจชุมชน ของเทศบาลเมืองพังงา เพื่อร่วมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 กับภาคประชาชน เขียนโดย admin 39
เปิดโครงการ "เดิน กิน ชิม เที่ยว " ถนนสายวัฒนธรรมตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 48
พิธีปล่อยชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ เพื่อดูแลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล เขียนโดย admin 52
กิจกรรม Big Cleaning Day ณ ศูยน์ราชการจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 61
ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 59
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นจังหวัดพังงา ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการ ทุจริต"  ณ หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 อ.เมืองพังงา เขียนโดย admin 56
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา เขียนโดย admin 47
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา เขียนโดย admin 59
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 50
พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 83
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เขียนโดย admin 82
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 62
ประชุมคณะกรมการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเถอ หัวหน้าหน่วยงานครั้งที่ 11/2562 เขียนโดย admin 66
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 48 ปี เขียนโดย admin 59
จิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) เขียนโดย admin 69
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 61
RAM PHANGNGA RUN เขียนโดย admin 58
กิจกรรมจิตอาสา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 60
กิจกรรมปั่นจักรยาน "ประชารัฐชวนปั่น นวัตวิถีพังงา" เขียนโดย admin 71
ร่วมประชุมคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัด ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 73
ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการติดตามงาน และการตรวจราชการผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 2/2563 จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 72
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ฉบับทบทวน และการจัดแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เขียนโดย admin 60
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 82
สถิติจังหวัดพังงาร่วมรับฟังการหารือเพื่อขับเคลื่อนเเผนส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยดิจิทัล เพื่อการพัฒนาสู่เมืองอัฉริยะ (Smart City) เขียนโดย admin 95
ร่วมประชุมสร้างการรับรู้ภายในองค์กร สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 57
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 89
การแข่งขันจักรยานระดับโลก รายการ "เลอแทปไทยแลนด์ บาย ตูร์เดอฟร็องส์ 2019” (L’Etape Thailand by Tour de France 2019) เขียนโดย admin 88
วิ่งเพื่อการกุศล “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 7 โรงพยาบาลภาคใต้ เขียนโดย admin 74
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 61
ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 55
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็๋จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร เเละจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเเละพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 72
จิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 86
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 99
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 79
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 75
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา (กรอ.จังหวัดพังงา) ครั้งที่ 1/ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 88
ร่วมงานแถลงข่าวการจัดมหกรรม "เที่ยวพังงาสุขใจ @ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถึพังงา" เขียนโดย admin 49
ร่วมงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการแข่งขัน phang-nga Beach Trail 2019 เขียนโดย admin 62
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็๋จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร เขียนโดย admin 82
สถิติจังหวัดเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 67
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 80
ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์) เขียนโดย admin 91
ทิศทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนสู่จังหวัดดิจิทัล เขียนโดย admin 94
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 72
ออกหน่วยโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ) เขียนโดย admin 75
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) เขียนโดย admin 61
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 99
Infographic เขียนโดย admin 91
บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 92
วันสตรีไทย ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 93
กิจกรรมโครงการรวมใจเทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย admin 107
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 93
ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 67
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 102
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 92
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอคุระบุรี) เขียนโดย admin 87
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย admin 100
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 เขียนโดย admin 100
บันทึกเสียงคำถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 71
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาจังหวัดพังงา พุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 91
ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 104
ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและรองปลัดกระทรวง DE ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 88
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาจังหวัดพังงา พุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 90
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 91
การใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้าน สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นถิ่น เขียนโดย admin 131
ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 97
วันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 111
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 111
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Smart City Thailand Roadshow" ณ จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 86
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ)เดือนมิถุนายน เขียนโดย admin 113
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก เขียนโดย admin 97
ลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างย้่ังยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) เขียนโดย admin 100
ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 103
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 106
ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 122
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 111
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 119
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 82
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย admin 111
กิจกรรมวิ่งการกุศล "วิ่งกลางใจเขา" Phang-nga Hospital Run 2019 เขียนโดย admin 116
กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย admin 114
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 130
อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) อำเภอท้ายเหมือง เขียนโดย admin 124
อาสาสมัครลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) เขียนโดย admin 99
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 96
สถิติจังหวัดพังงาร่วมลงนามแสดงความอาลัย แด่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เขียนโดย admin 94
สถิติจังหวัดพังงาร่วมบันทึกเสียงคำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 93
สถิติจังหวัดพังงาลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เขียนโดย admin 117
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 102
โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย admin 109
ร่วมงานทำบุญวันครบรอบ 56 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 120
การจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย admin 98
กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 104
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 87
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ) เขียนโดย admin 111
ประชุมอบรมชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่1) เขียนโดย admin 77
พิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 116
พิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 93
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 90
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย admin 99
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย admin 122
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 95
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 116
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 106
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 114
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) เขียนโดย admin 122
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 เขียนโดย admin 110
ตรวจเยี่ยมด่านตรวจร่วมและจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เขียนโดย admin 119
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 111
พิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง เขียนโดย admin 140
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำน้ำผุด เขียนโดย admin 115
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 131
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562 เขียนโดย admin 104
โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้่ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่1) เขียนโดย admin 130
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 136
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร(Field Day) เขียนโดย admin 151
กิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เขียนโดย admin 153
พิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เขียนโดย admin 143
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 146
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เขียนโดย admin 157
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 143
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) เขียนโดย admin 139
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 148
บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ ณ ถ้ำน้ำผุด พังงา เขียนโดย admin 173
จิตอาสาเกาะพระทอง เขียนโดย admin 163
ประชุมชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงการพื้นฐานระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 139
พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ เขียนโดย admin 159
วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 145
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 145
ประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 122
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 195
พิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 150
ผู้ตรวจราชการกรมตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 161
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ) เขียนโดย admin 134
ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 157
เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซี่ยนของไทย เขียนโดย admin 150
งานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เขียนโดย admin 167
วันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 141
สถิติจังหวัดพังงามอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 158
อบรมแบบ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 175
งาน "เมืองแร่หมื่นล้านและงานกาชาดจังหวัดพังงา" เขียนโดย admin 163
Kick Off การปฏิบัติตามแผน 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เขียนโดย admin 157
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เขียนโดย admin 166
ขับเคลื่อนภารกิจการสร้างเครือข่ายสถิติอำเภอทับปุด เขียนโดย admin 141
ขับเคลื่อนภาระกิจการสร้างเครือข่ายสถิติอำเภอตะกั่วป่า เขียนโดย admin 148
ขับเคลื่อนภาระกิจการสร้างเครือข่ายสถิติอำเภอตะกั่วทุ่ง เขียนโดย admin 165
ขับเคลื่อนภาระกิจการสร้างเครือข่ายสถิติอำเภอท้ายเหมือง เขียนโดย admin 134
สถิติจังหวัดพังงาลงพื้นที่ตรวจและติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อน"ปาบึก" เขียนโดย admin 143
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 160
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ และปล่อยแถวรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 186
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 218
ปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย admin 188
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 154
No Gift Policy เขียนโดย admin 152
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง" "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี เขียนโดย admin 159
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เขียนโดย admin 160
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของข้อมูลสถิติ เขียนโดย admin 157
กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 177
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 174
วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 141
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 174
ขับเคลื่อนภารกิจการสร้างเครือข่ายสถิติระดับอำเภอ เขียนโดย admin 141
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 186
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 140
ประชุมชี้แจงการสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ เขียนโดย admin 166
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 173
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 172
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 198
โครงการสำรวจการมีการใช้่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 (เดือนพฤศจิกายน) เขียนโดย admin 186
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 190
โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 230
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 164
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 164
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 179
ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 171
สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 158
การแข่งขันจักรยาน L'e Tape Thailand by Le Tour de France Phangnga 2018 เขียนโดย admin 182
จิตอาสา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เขียนโดย admin 173
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เขียนโดย admin 169
พิธีบำเพ็ญและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 204
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 272
โครงการขยายผลหมู่บ้านตามรอยเท้าพ่อสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย admin 225
เคารพธงชาติไทยและกล่าวคำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เขียนโดย admin 255
"มหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี To Happiness Phang-nga City" เขียนโดย admin 227
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด เขียนโดย admin 242
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน" ภายใต้กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน เขียนโดย admin 206
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเน็ตประชารัฐ สร้างโอกาสให้ชุมชน" เขียนโดย admin 227
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 200
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านสนองปณิธานแม่ของแผ่นดินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติิด เขียนโดย admin 242
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนสิงหาคม) เขียนโดย admin 41
โครงการประมวลผลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 174
สถิติจังหวัดพังงาร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 227
เปิดอบรมโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน เขียนโดย admin 192
ไหว้พระ..ทั่วไทย สุขใจ...ถ้วนหน้า @อำเภอกะปง-อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 180
ส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยสู่สากลประจำปี2561 เขียนโดย admin 178
บันทึกเสียงคำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่9 เขียนโดย admin 160
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 164
1 กิจกรรม 1 จังหวัด เขียนโดย admin 209
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 193
สถิติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมจิดอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เขียนโดย admin 171
สถิติจังหวัดพังงา ร่วมทำบัญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 เขียนโดย admin 172
phangnga smart travel เขียนโดย admin 189
โครงการจิดอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เขียนโดย admin 179
ตรวจราชการสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 188
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 193
สถิติจังหวัดพังงาร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 171
สถิติจังหวัดพังงาลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(E3) เขียนโดย admin 154
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมเพื่อระดมรับฟังความคิดเห็น "มองภาพอนาคตเขาหลักสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน" เขียนโดย admin 175
ประสานและติดตาม โครงการสำรวจเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 183
การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 258
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "ประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยประชาชน" เดือนกรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 193
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 287
โครงการสำรวจติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 200
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ "โครงการเน็ตประชารัฐ" พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 172
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 184
วันอาสาฬหบูชา เขียนโดย admin 543
การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็๋ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 196
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 170
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 195
โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 208
สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 184
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ เขียนโดย admin 260
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนกรกฎาคม) เขียนโดย admin 169
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 199
ตรวจสอบสัญญาณและอุปกรณ์เน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 208
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนมิถุนายน) เขียนโดย admin 180
ออกตรวจและติดตามการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 166
โครงการสำรวจคุณภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย admin 209
โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และที่พักแรม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 252
โครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 493
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 202
ประชุมคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ครั้งที่ 6/2561 เขียนโดย admin 229
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 216
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 205
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 220
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 190
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "ประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยประชาชน" เขียนโดย admin 199
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 198
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 163
โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 269
โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 190
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนพฤษภาคม) เขียนโดย admin 182
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 169
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 160
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 195
ประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 178
ประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 168
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 188
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา ประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 229
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 185
สถิติจังหวัดพังงาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ครั้งที่1/2561 เขียนโดย admin 260
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนเมษายน เขียนโดย admin 200
สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 244
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 183
สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี "วันอนุรักษ์มรดกไทย" เขียนโดย admin 219
งานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 215
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 305
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนม่ีนาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 209
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดพังงา(คปส.) ครั้งที่2/2561 เขียนโดย admin 199
สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" เขียนโดย admin 173
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่6/2561 เขียนโดย admin 245
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการ Phangnga Smart Travel Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 281
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ2561 เขียนโดย admin 222
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 208
สถิติจังหวัดร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 226
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 225
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน เขียนโดย admin 234
ปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่1(Kick Off) จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 208
ลงพื้นที่ติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐอำเภอทับปุด เขียนโดย admin 216
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 267
ประกวดราคาจ้างโครงการ Phangnga Smart Travel Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 360
ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 226
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 195
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 210
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 216
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 223
พิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 223
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนมกราคม) เขียนโดย admin 271
ลงพื้นที่ติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ อำเภอคุระบุรี เขียนโดย admin 254
ติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 228
ประชุมการกำหนดร่างของเขตงาน (TOR) กับคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน(TOR) เขียนโดย admin 226
ลงพื้นที่ติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 215
การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี เขียนโดย admin 256
ติดตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหรือเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 227
จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต เขียนโดย admin 228
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 235
ประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 260
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เขียนโดย admin 204
ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพังงา(คสป.) เขียนโดย admin 323
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนธันวาคม) เขียนโดย admin 274
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 269
หารือแนวทางการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 265
ทดสอบการให้บริการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 280
ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) เขียนโดย admin 242
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 12/2560 เขียนโดย admin 238
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เขียนโดย admin 227
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 273
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ปี 2560 จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 342
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 418
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 453
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 353
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมฯ เขียนโดย admin 361
สำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากร พ.ศ.2558-2559 เขียนโดย admin 697
โรคไข้เลือดออก เขียนโดย admin 919
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาประจำเดือนเมษายน 2558 เขียนโดย admin 434
ขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูล เขียนโดย admin 474
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ประจำเดือนธันวาคม 2557 เขียนโดย 10 356
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พื้นฐานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เขียนโดย 9 728
สถิติการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย 2556 เขียนโดย 6 471


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6