แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พังงาปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 1
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐจากสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 11
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เขียนโดย admin 9
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่) เชี่ยวชาญด้านคนพิการจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 6
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เขียนโดย admin 5
ร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ของโควิด 19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 2
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 4
สถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยและคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ครั้งที่ 3/2564 เขียนโดย admin 7
สถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้ากลุ่มงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพังงา ครั้งที่ 6/2564 เขียนโดย admin 7
ประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด เขียนโดย admin 5
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) ระดับเจ้าหน้าที่ผู้อบรม เขียนโดย admin 3
รประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจดปี 2564) ระดับสถิติจังหวัด 76 จังหวัด เขียนโดย admin 2
สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2564 เขียนโดย admin 6
สถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย admin 9
สถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ของโควิด 19 เขียนโดย admin 12
ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการและจัดลำดับความสำคัญของโครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก เขียนโดย admin 14
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันที่ 2 มีนาคม 2564 เขียนโดย admin 10
สถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ณ วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองพังงา เขียนโดย admin 12
สถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ณ วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองพังงา เขียนโดย admin 13
สถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 19 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี2564 เขียนโดย admin 8
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย admin 9
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพังงา ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 9
ประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.พง.) ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย admin 9
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพังงาประจำปี2564 เขียนโดย admin 8
ร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 8
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 10
สื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 9
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่2/2564 เขียนโดย admin 16
ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเเละข้อเสนอเเนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 2 การศึกษาออกเเบบผังพื้นที่เฉพาะชุมชนตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 14
ประชุมสรุปความก้าวหน้าเเละติดตามการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต เขียนโดย admin 17
ประชุมทบทวนข้อถามในการปำิบัติงานโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจเเละสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 18
ประชุมชี้เเจงประเด็นปัญหาที่เกิดจากการตรวจสอบฐานข้อมูล ดครงการสำมะโนธุรกิจเเละอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 ผ่านระบบ video conference เขียนโดย admin 16
ประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference เรื่อง เเนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัด ในการนำธรรมมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสุ่การปฎิบ้ติ เขียนโดย admin 11
จังหวัดพังงาเฝ้าระวังโควิด19 เขียนโดย admin 10
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย admin 12
สถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมเพื่อติดตามและเฝ้าระวัง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย admin 14
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 20
สถิติจังหวัดพังงา ร่วมส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เขียนโดย admin 16
อินเตอร์เน็ตชุมชนสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(ชุมชนมอแกนหมู่เกาะสุรินทร์) จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 15
ร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เขียนโดย admin 24
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต(Zero Tolerance)" ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 19
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพังงา และโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด หรือจังหวัดเคลื่อนที่ เขียนโดย admin 25
ร่วมประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด คร้ังที่3/2564 เขียนโดย admin 21
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมเพื่อติดตามและเฝ้าระวัง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เขียนโดย admin 12
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 23
ลงพื้นที่รับสมัครการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล(อสด.) เขียนโดย admin 15
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์โควิด 19 ระลอกใหม่ เขียนโดย admin 18
ประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 13
สถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมการดำเนินการรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐสาขา PMQA 4.0 เขียนโดย admin 12
สถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย admin 9
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสิรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย admin 12
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา (ศอ.ปส.จ.พง.) เขียนโดย admin 8
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 16
ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย admin 15
รายงานงบทดลองประจำเดือน เขียนโดย admin 30
พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนมกราคม 2564 เขียนโดย admin 13
สถิติจังหวัดพังงา ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เพื่อติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เขียนโดย admin 22
สถิติจังหวัดพังงา นำหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษบกิจและสังคม เข้าพบผู้ว่าราชการพังงา เขียนโดย admin 26
เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conferenceเรื่องแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) เขียนโดย admin 132
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมเพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด –19 เขียนโดย admin 21
ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ ในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล(อสด.) เขียนโดย admin 23
ร่วมประชุมเพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด –19 เขียนโดย admin 22
ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ในช่วงเทสกาลปีใหม่ เขียนโดย admin 23
ร่วมประชุมเพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด –19 เขียนโดย admin 21
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 28
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 23
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 27
ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย admin 38
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เขียนโดย admin 42
ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 39
ร่วมประชุมคระกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 39
เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวพังงา 2563 PHANGNGA "The Ultimate Lifestyle" พังงา...ที่สุดทุกไลฟ์สไตล์ กระตุ้นภาคการท่องเที่ยวพื้นที่ เขียนโดย admin 48
Thailand-Korea Smart City Day 2020 เขียนโดย admin 32
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บ้านนิคมสามัคคี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 34
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เขียนโดย admin 23
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ เขียนโดย admin 23
เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ ในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล(อสด. เขียนโดย admin 43
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 46
ประชุมปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 46
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เขียนโดย admin 45
ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ระดับจังหวัดารขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ระดับจังหวัด เขียนโดย admin 48
ร่วมประกอบพิธีมหามงคล 3 ศาสนา รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ "พ่อแห่งแผ่นดิน" เขียนโดย admin 29
ร่วมประชุมเพื่อติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เขียนโดย admin 21
เข้าร่วมประชุมในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล เขียนโดย admin 54
ร่วมรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ครั้งที่ 7 เขียนโดย admin 52
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 57
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 252
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เขียนโดย admin 60
ร่วมประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 44
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 186
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 566
ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เขียนโดย admin 65
ร่วมกิจกรรม RUN FAMILY TO BE NUMBER ONE PHANGNGA 2020 เขียนโดย admin 70
คณะผู้บริหารกระทรวงฯและหน่วยงานในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ท่าเทียบเรืออ่าวปอ จ.ภูเก็ต เขียนโดย admin 51
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนในจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 53
ร่วมการประชุมหารือการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด (ชุมพร ระนอง และพังงา) เขียนโดย admin 44
ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม เขียนโดย admin 54
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 42
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 149
เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เขียนโดย admin 67
เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจราชการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 53
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 10/2563 เขียนโดย admin 49
ร่วมประชุมสัมมนาการประยุกต์ใช้ข้อมูลและระบบสารสนเทศ เขียนโดย admin 49
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขียนโดย admin 43
ประชุมเตรียมความพร้อมการรับรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 42
ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและการเฝ้าระวังโควิด 19 ในจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 45
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำจิตอาสา ปลูกต้นบานบุรี ทำความสะอาด บขส.พังงา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 47
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 49
ร่วมงานแถลงข่าว​ โครงการพัฒนาธุรกิจ​และเกษตรกร​ประยุกต์​ใช้​เทคโนโลยี​ดิจิทัล​ (depa​ Transformation Voucher)​ เขียนโดย admin 52
ร่วมอบรม "การพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล" เขียนโดย admin 43
เตรียมข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนครีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เขียนโดย admin 45
จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 53
ศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนและศูนย์ดิจิทัลชุมชน จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 55
พิธีน้อมรำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จย่า” เขียนโดย admin 46
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 57
ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบVideo Conferenceตามแผนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ครั้ง1/2564 เขียนโดย admin 176
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 59
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น"หการปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่๒ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ" เขียนโดย admin 65
ร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดทดสอบระบบการเตรียมความพร้อมท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติวิถีใหม่แบบนิวนอร์มอล เขียนโดย admin 52
ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 64
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 82
ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 154
สถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมหารือและรับฟังข้อมูลความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดพังงา ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย admin 81
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "สดจริง หรอยจัง เลพังงา" โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน เขียนโดย admin 77
ร่วมประชุมกับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะลงพื้นที่กำกับติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เขียนโดย admin 78
ร่วมเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดสำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 70
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 9 / 2563 เขียนโดย admin 75
ร่วม​ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต รวมทั้งแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register – Based Census) ระดับสถิติจังหวัด เขียนโดย admin 91
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 87
ร่วมงานมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 89
ร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ VCS ไปยังนายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดพังงา เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 87
ร่วมประชุมเพื่อร่วมวางแผนยุทธศาสตร์การงานยาเสพติดของคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด เขียนโดย admin 88
สถิติการท่องเที่ยวพังงาหลังสถานการณ์ Covid-19 เขียนโดย admin 107
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 96
สำนักงานสถิติเเห่งชาติประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการจัดทำสำมะโนประชากรเคหะใหม่ NEW NORMAL เขียนโดย admin 92
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 8/2563 เขียนโดย admin 91
ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 90
โครงการพัฒนาลูกเสือมัคคุเทศก์สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 74
โครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัดเพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 73
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เขียนโดย admin 104
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี..เราสร้างไปด้วยกัน” และกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เขียนโดย admin 93
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6 เขียนโดย admin 94
เข้าร่วมการประชุมกำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 109
ร่วมพิธีเปิด โครงการศุนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 107
เข้าร่วมบันทึกเสียงคำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อนำไปเผยแพร่ออกอากาศทางระบบ เอฟเอ็ม 100 เมกกะเฮิร์ต เขียนโดย admin 91
เข้าร่วมการประชุมกำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 97
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 103
ประชุมคณะกรมการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเถอ หัวหน้าหน่วยงานครั้งที่ 7/2563 เขียนโดย admin 92
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 92
กิจกรรมจิตอาสาพังงา ร่วมพัฒนาวัด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 83
เข้าร่วมประชุมโครงการปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือมาเนาะ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 98
ร่วมประชุมโครงการปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือช่องหลาด อำเภอเกาะยาว เขียนโดย admin 100
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทำความสะอาด ขัด ล้าง บริเวณตลาดสดกราภูงา อ.เมืองพังงา เขียนโดย admin 100
ร่วมสวดมนต์ไหว้พระรับศีลและเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจังหวัดพังงา ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 143
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 เขียนโดย admin 148
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 146
ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ EIT เขียนโดย admin 144
ร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย admin 125
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 130
ร่วมเปิดกิจกรรมประชารัฐขจัดขยะทะเล ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 118
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 130
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 119
ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยและคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 123
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2563 เขียนโดย admin 115
ร่วมประชุมเพื่อติดตามการแพร่ระบาดของโควิด-19 เขียนโดย admin 126
ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา คร้ังที่2/2563 เขียนโดย admin 103
ลงพื้นที่โครงการสำรวจความสุขและความเสี่ยง พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 133
ร่วมประชุม "การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจจากผู้ใช้ข้อมูล ผูผลิตข้อมูล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" เขียนโดย admin 125
ร่วมประชุมจี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาผ่านระบบ vdo conference เขียนโดย admin 297
ร่วมประชุมส่วนราชการเพื่อขับเคลื่อนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 128
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อชุมชน) จำกัด ครั้งที่ 5/2563 เขียนโดย admin 134
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เขียนโดย admin 130
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 137
ร่วมบันทึกเสียงคำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เขียนโดย admin 125
ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย admin 165
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 132
จิตอาสาทำความสะอาดสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 148
ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์โดยใช้ Cisco webex ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำภาคใต้ เขียนโดย admin 173
ประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2563 เขียนโดย admin 137
ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 130
ร่วมประชุม เพื่อหารือการบูรณาการการนำแอพพลิเคชั่นและการดำเนินงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เขียนโดย admin 142
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 156
ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวแนะนําการใช้งาน Application "WeFightCOVID-2019“ เขียนโดย admin 119
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 เขียนโดย admin 126
ร่วมรับฟังการใช้งานแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เขียนโดย admin 132
อบรมชี้แจงเพิ่มเติมการบันทึกข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563 ครั้งที่3 เขียนโดย admin 123
ประชุมติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 เขียนโดย admin 163
การประชุมร่วมระหว่างจังหวัดพังงา กับผู้แทน 4 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ และจังหวัดระนอง เขียนโดย admin 164
ร่วมประชุมการแจ้งกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 169
การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย admin 158
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 163
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 155
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกระทรวง ครั้งที่ 4/2563 เขียนโดย admin 168
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 เขียนโดย admin 155
ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขียนโดย admin 163
สถิติจังหวัดพังงามอบเครื่องอุปโภคบริโภค เขียนโดย admin 143
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย admin 229
ร่วมประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการจัดการเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 155
ร่วมประชุมโครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เขียนโดย admin 155
สถิติจังจังหวัดพังงาร่วมมอบตู้อะคริลิคตรวจโรคและกล่องป้องกันการฟุ้งกระจาย ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอ เขียนโดย admin 177
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ของโครงการต่างๆ เขียนโดย admin 173
สถิติจังหวัดพังงา ร่วมแจกข้าวกล่องที่บริเวณด้านหน้าร้านเดอะบาเลย์ เขียนโดย admin 168
ร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เขียนโดย admin 168
ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับฟังข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เขียนโดย admin 170
ร่วมประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงาครั้งที่ 6/2563 เขียนโดย admin 155
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 145
เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการตามข้อกำหนด ออกตามมาตราตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เขียนโดย admin 138
เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงาร่วมกันจัดทำหน้ากากเฟสชิลด์ (FaceShield)เพื่อมอบให้กับให้กับบุคคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพังงา เขียนโดย admin 152
เจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดพังงาร่วมใจกันทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสำนักงานเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เขียนโดย admin 150
ร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 147
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 146
ประชุมติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 เขียนโดย admin 147
ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดพังงา ร่วมใจกันทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสำนักงานเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เขียนโดย admin 159
ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เขียนโดย admin 148
ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 149
ร่วมประชุมฯ ผ่านระบบVideo Conference เขียนโดย admin 150
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมติดตามสถานการณ์COVID-19 เขียนโดย admin 155
เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เขียนโดย admin 156
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขียนโดย admin 170
ประชุมติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 เขียนโดย admin 144
ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแนวทางตามเกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 149
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 163
อบรมแบบสอบถามโครงการการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 เขียนโดย admin 155
ประชุมสรุปการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563เเละสถานการณ์ไวรัส covid-19 เขียนโดย admin 144
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 เขียนโดย admin 158
ร่วมฟังการประชุมชี้แจง การติดตาม การตรวจราชการ ผ่านระบบ Conference เขียนโดย admin 157
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อำเภอกะปง เขียนโดย admin 155
อบรมสตรีจิตอาสาให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เขียนโดย admin 152
พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 52 และโครงการบัวแก้วสัญจร เขียนโดย admin 152
ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย admin 161
ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 162
ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เขียนโดย admin 139
ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบทและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ปี 2563 เขียนโดย admin 168
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 152
อบรมชี้แจงเพิ่มเติมการบันทึกข้อมูลสินค้าและบริการโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 164
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพังงา ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 157
ร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563 อำเภอเกาะยาว เขียนโดย admin 153
อบรมแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรณรงค์รักษ์โลก พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 166
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันที่ 2 มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 147
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงาประจำปี 2563 เขียนโดย admin 156
ร่วมหารือ"โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร" เขียนโดย admin 155
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 160
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการอบรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ "บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย" เขียนโดย admin 171
ร่วมงานสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 162
ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดพังงาและคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เขียนโดย admin 190
ประชุมคณะทำงานด้านการยกระดับนวัตกรรม และ Digitalization (D๑) เขียนโดย admin 164
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เขียนโดย admin 170
เรือนจำจังหวัดพังงา เปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ยกระดับสุขภาพผู้ต้องขัง เขียนโดย admin 164
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ชุดพื้่นเมือง เขียนโดย admin 166
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 172
ประชุมสรุปการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 187
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ถนนคนเดิน "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนสายวัฒนธรรมตะกั่วป่า" จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 400
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ถนนคนเดินบ้านปากถัก...เมืองเหมืองเก่า เขียนโดย admin 185
สถิติจังหวัดพังงาร่วมงานพิธีเปดถนนคนเดินบ้านปากถัก...เมืองเหมืองเก่า เขียนโดย admin 168
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการอบรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ "บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย"เพื่อให้บุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เขียนโดย admin 174
ผู้ว่าฯพังงา นำพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 135
ร่วมเป็นเกียรติใน "งานสมโภชผอบทองคำและแห่พระธาตุ" วัดพระธาตุคีรีเขต (วัดลุ่ม) เขียนโดย admin 204
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เขียนโดย admin 198
นางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกันอาราธนาศีล สวดมนต์ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย admin 193
เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ กับภาคประชาชน ในเขตพื้นที่ชุมชนตอตั้ง เทศบาลเมืองตะกั่วป่า เขียนโดย admin 171
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมายเขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปาและโรงแรม เจดับบลิวแมริออทเขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา เขียนโดย admin 185
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดพังงา เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย admin 172
วันมาฆบูชาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย admin 185
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่บริเวณถนนคนเดิน “หลาดคลองงา” อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 178
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่บริเวณถนนคนเดิน “หลาดลองแล” อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 184
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 169
ศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ ย้อนรอยเส้นทางเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ 5 และเจ้าเมืองพังงาในอดีต เขียนโดย admin 192
ขอความอนุเคราะห์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 140
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 174
ร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "การปฏิบัติตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา พ.ศ.2563" เขียนโดย admin 206
ประชุมชี้แจงเพิ่มเติม/สรุปประเด็นปัญหาการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563 และการสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 187
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่1/2563 เขียนโดย admin 216
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ เขียนโดย admin 188
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 180
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 182
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 194
คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ เขียนโดย admin 168
ย้อนยุค เสวนา...เรื่องนายเหมืองพังงา (...ซีซั่น 1) เขียนโดย admin 184
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 186
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายหาดสร้างภาพลักษณ์สวยงามเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี 2563 เขียนโดย admin 180
การจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 161
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 186
Big Cleaning Day ประจำศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 181
ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการก่อสร้างสนามบินระดับพื้นที่จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 183
ประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 เขียนโดย admin 191
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 180
ประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาในการจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา" เขียนโดย admin 186
การจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 198
บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมเปิดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563" เขียนโดย admin 191
มอบเกียรติบัตรโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้่ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่1) เขียนโดย admin 193
อบรมโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 203
ร่วมประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 203
ร่วมมอบสิ่งของในการออกร้านมัจฉากาชาด "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563" เขียนโดย admin 195
ขอพรปีใหม่ 2563 เขียนโดย admin 182
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2563 เขียนโดย admin 170
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 187
ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 207
เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา 62 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 196
เข้าร่วมรายการ ร้อยเรื่องอันดามัน ณ สถาณีวิทยุ สวท.พังงา F.M.100MHz เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 196
พิธีปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดพังงา ณ บริเวณสามแยกวังหม้อแกง อำเภอเมืองพังงา เขียนโดย admin 192
พิธีรำลึกครบรอบ 15 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิและกิจกรรมเนื่องในงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี เขียนโดย admin 208
เข้าร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดพังงา เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 186
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 211
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 200
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอความร่วมมือโครงการ "สตรีพังงา นางฟ้าอันดามัน สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน สู่พังงาเมืองแห่งความสุข" เขียนโดย admin 183
กิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ เขียนโดย admin 193
ร่วมประชุมพบปะตามโครงการสานใจชุมชน ของเทศบาลเมืองพังงา เพื่อร่วมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 กับภาคประชาชน เขียนโดย admin 174
ร่วมประชุมพบปะตามโครงการสานใจชุมชน ของเทศบาลเมืองพังงา เพื่อร่วมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 กับภาคประชาชน เขียนโดย admin 178
เปิดโครงการ "เดิน กิน ชิม เที่ยว " ถนนสายวัฒนธรรมตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 177
พิธีปล่อยชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ เพื่อดูแลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล เขียนโดย admin 187
กิจกรรม Big Cleaning Day ณ ศูยน์ราชการจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 201
ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 195
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นจังหวัดพังงา ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการ ทุจริต"  ณ หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 อ.เมืองพังงา เขียนโดย admin 213
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา เขียนโดย admin 188
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา เขียนโดย admin 206
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 204
พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 233
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เขียนโดย admin 230
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 207
ประชุมคณะกรมการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเถอ หัวหน้าหน่วยงานครั้งที่ 11/2562 เขียนโดย admin 247
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 48 ปี เขียนโดย admin 199
จิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) เขียนโดย admin 209
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 195
RAM PHANGNGA RUN เขียนโดย admin 195
กิจกรรมจิตอาสา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 203
กิจกรรมปั่นจักรยาน "ประชารัฐชวนปั่น นวัตวิถีพังงา" เขียนโดย admin 204
ร่วมประชุมคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัด ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 198
ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการติดตามงาน และการตรวจราชการผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 2/2563 จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 218
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ฉบับทบทวน และการจัดแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เขียนโดย admin 191
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 222
สถิติจังหวัดพังงาร่วมรับฟังการหารือเพื่อขับเคลื่อนเเผนส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยดิจิทัล เพื่อการพัฒนาสู่เมืองอัฉริยะ (Smart City) เขียนโดย admin 307
ร่วมประชุมสร้างการรับรู้ภายในองค์กร สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 195
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 228
การแข่งขันจักรยานระดับโลก รายการ "เลอแทปไทยแลนด์ บาย ตูร์เดอฟร็องส์ 2019” (L’Etape Thailand by Tour de France 2019) เขียนโดย admin 245
วิ่งเพื่อการกุศล “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 7 โรงพยาบาลภาคใต้ เขียนโดย admin 216
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 199
ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 192
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็๋จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร เเละจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเเละพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 197
จิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 213
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 233
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 216
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 207
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา (กรอ.จังหวัดพังงา) ครั้งที่ 1/ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 218
ร่วมงานแถลงข่าวการจัดมหกรรม "เที่ยวพังงาสุขใจ @ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถึพังงา" เขียนโดย admin 186
ร่วมงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการแข่งขัน phang-nga Beach Trail 2019 เขียนโดย admin 195
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็๋จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร เขียนโดย admin 217
สถิติจังหวัดเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 201
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 217
ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์) เขียนโดย admin 228
ทิศทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนสู่จังหวัดดิจิทัล เขียนโดย admin 233
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 201
ออกหน่วยโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ) เขียนโดย admin 211
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) เขียนโดย admin 200
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 230
Infographic เขียนโดย admin 231
บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 226
วันสตรีไทย ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 227
กิจกรรมโครงการรวมใจเทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย admin 246
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 216
ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 198
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 235
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 224
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอคุระบุรี) เขียนโดย admin 221
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย admin 240
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 เขียนโดย admin 228
บันทึกเสียงคำถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 196
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาจังหวัดพังงา พุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 236
ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 236
ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและรองปลัดกระทรวง DE ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 230
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาจังหวัดพังงา พุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 226
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 229
การใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้าน สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นถิ่น เขียนโดย admin 281
ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 236
วันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 251
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 254
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Smart City Thailand Roadshow" ณ จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 232
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ)เดือนมิถุนายน เขียนโดย admin 236
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก เขียนโดย admin 232
ลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างย้่ังยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) เขียนโดย admin 234
ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 235
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 231
ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 248
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 238
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 248
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 219
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย admin 238
กิจกรรมวิ่งการกุศล "วิ่งกลางใจเขา" Phang-nga Hospital Run 2019 เขียนโดย admin 237
กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย admin 239
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 268
อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) อำเภอท้ายเหมือง เขียนโดย admin 253
อาสาสมัครลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) เขียนโดย admin 231
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 237
สถิติจังหวัดพังงาร่วมลงนามแสดงความอาลัย แด่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เขียนโดย admin 225
สถิติจังหวัดพังงาร่วมบันทึกเสียงคำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 225
สถิติจังหวัดพังงาลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เขียนโดย admin 254
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 235
โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย admin 236
ร่วมงานทำบุญวันครบรอบ 56 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 246
การจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย admin 226
กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 235
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 211
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ) เขียนโดย admin 238
ประชุมอบรมชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่1) เขียนโดย admin 219
พิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 244
พิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 217
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 218
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย admin 217
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย admin 246
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 219
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 245
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 226
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 238
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) เขียนโดย admin 256
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 เขียนโดย admin 248
ตรวจเยี่ยมด่านตรวจร่วมและจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เขียนโดย admin 253
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 238
พิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง เขียนโดย admin 373
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำน้ำผุด เขียนโดย admin 258
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 261
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562 เขียนโดย admin 234
โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้่ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่1) เขียนโดย admin 271
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 270
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร(Field Day) เขียนโดย admin 290
กิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เขียนโดย admin 284
พิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เขียนโดย admin 288
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 281
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เขียนโดย admin 303
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 278
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) เขียนโดย admin 275
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 289
บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ ณ ถ้ำน้ำผุด พังงา เขียนโดย admin 308
จิตอาสาเกาะพระทอง เขียนโดย admin 299
ประชุมชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงการพื้นฐานระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 279
พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ เขียนโดย admin 293
วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 271
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 265
ประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 242
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 325
พิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 273
ผู้ตรวจราชการกรมตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 289
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ) เขียนโดย admin 268
ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 289
เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซี่ยนของไทย เขียนโดย admin 287
งานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เขียนโดย admin 302
วันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 277
สถิติจังหวัดพังงามอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 285
อบรมแบบ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 307
งาน "เมืองแร่หมื่นล้านและงานกาชาดจังหวัดพังงา" เขียนโดย admin 297
Kick Off การปฏิบัติตามแผน 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เขียนโดย admin 285
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เขียนโดย admin 294
ขับเคลื่อนภารกิจการสร้างเครือข่ายสถิติอำเภอทับปุด เขียนโดย admin 262
ขับเคลื่อนภาระกิจการสร้างเครือข่ายสถิติอำเภอตะกั่วป่า เขียนโดย admin 288
ขับเคลื่อนภาระกิจการสร้างเครือข่ายสถิติอำเภอตะกั่วทุ่ง เขียนโดย admin 295
ขับเคลื่อนภาระกิจการสร้างเครือข่ายสถิติอำเภอท้ายเหมือง เขียนโดย admin 251
สถิติจังหวัดพังงาลงพื้นที่ตรวจและติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อน"ปาบึก" เขียนโดย admin 275
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 288
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ และปล่อยแถวรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 315
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 353
ปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย admin 323
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 277
No Gift Policy เขียนโดย admin 282
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง" "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี เขียนโดย admin 295
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เขียนโดย admin 284
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของข้อมูลสถิติ เขียนโดย admin 284
กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 302
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 305
วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 261
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 303
ขับเคลื่อนภารกิจการสร้างเครือข่ายสถิติระดับอำเภอ เขียนโดย admin 274
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 323
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 270
ประชุมชี้แจงการสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ เขียนโดย admin 298
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 299
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 294
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 332
โครงการสำรวจการมีการใช้่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 (เดือนพฤศจิกายน) เขียนโดย admin 308
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 312
โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 356
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 290
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 282
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 300
ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 296
สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 281
การแข่งขันจักรยาน L'e Tape Thailand by Le Tour de France Phangnga 2018 เขียนโดย admin 323
จิตอาสา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เขียนโดย admin 297
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เขียนโดย admin 296
พิธีบำเพ็ญและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 332
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 414
โครงการขยายผลหมู่บ้านตามรอยเท้าพ่อสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย admin 348
เคารพธงชาติไทยและกล่าวคำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เขียนโดย admin 420
"มหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี To Happiness Phang-nga City" เขียนโดย admin 379
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด เขียนโดย admin 367
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน" ภายใต้กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน เขียนโดย admin 314
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเน็ตประชารัฐ สร้างโอกาสให้ชุมชน" เขียนโดย admin 342
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 317
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านสนองปณิธานแม่ของแผ่นดินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติิด เขียนโดย admin 358
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนสิงหาคม) เขียนโดย admin 176
โครงการประมวลผลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 311
สถิติจังหวัดพังงาร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 352
เปิดอบรมโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน เขียนโดย admin 320
ไหว้พระ..ทั่วไทย สุขใจ...ถ้วนหน้า @อำเภอกะปง-อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 308
ส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยสู่สากลประจำปี2561 เขียนโดย admin 296
บันทึกเสียงคำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่9 เขียนโดย admin 291
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 288
1 กิจกรรม 1 จังหวัด เขียนโดย admin 335
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 321
สถิติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมจิดอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เขียนโดย admin 294
สถิติจังหวัดพังงา ร่วมทำบัญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 เขียนโดย admin 299
phangnga smart travel เขียนโดย admin 315
โครงการจิดอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เขียนโดย admin 294
ตรวจราชการสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 332
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 319
สถิติจังหวัดพังงาร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 300
สถิติจังหวัดพังงาลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(E3) เขียนโดย admin 282
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมเพื่อระดมรับฟังความคิดเห็น "มองภาพอนาคตเขาหลักสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน" เขียนโดย admin 312
ประสานและติดตาม โครงการสำรวจเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 315
การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 393
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "ประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยประชาชน" เดือนกรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 336
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 455
โครงการสำรวจติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 329
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ "โครงการเน็ตประชารัฐ" พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 302
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 312
วันอาสาฬหบูชา เขียนโดย admin 671
การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็๋ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 314
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 299
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 314
โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 364
สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 315
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ เขียนโดย admin 383
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนกรกฎาคม) เขียนโดย admin 283
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 328
ตรวจสอบสัญญาณและอุปกรณ์เน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 344
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนมิถุนายน) เขียนโดย admin 306
ออกตรวจและติดตามการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 302
โครงการสำรวจคุณภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย admin 340
โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และที่พักแรม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 397
โครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 693
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 333
ประชุมคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ครั้งที่ 6/2561 เขียนโดย admin 360
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 344
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 325
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 345
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 320
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "ประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยประชาชน" เขียนโดย admin 331
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 325
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 299
โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 386
โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 314
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนพฤษภาคม) เขียนโดย admin 297
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 296
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 283
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 320
ประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 299
ประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 287
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 315
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา ประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 358
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 313
สถิติจังหวัดพังงาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ครั้งที่1/2561 เขียนโดย admin 412
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนเมษายน เขียนโดย admin 332
สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 370
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 302
สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี "วันอนุรักษ์มรดกไทย" เขียนโดย admin 353
งานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 325
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 483
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนม่ีนาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 334
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดพังงา(คปส.) ครั้งที่2/2561 เขียนโดย admin 345
สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" เขียนโดย admin 301
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่6/2561 เขียนโดย admin 373
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการ Phangnga Smart Travel Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 420
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ2561 เขียนโดย admin 355
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 340
สถิติจังหวัดร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 371
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 351
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน เขียนโดย admin 370
ปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่1(Kick Off) จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 330
ลงพื้นที่ติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐอำเภอทับปุด เขียนโดย admin 334
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 402
ประกวดราคาจ้างโครงการ Phangnga Smart Travel Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 503
ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 369
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 327
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 333
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 335
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 356
พิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 343
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนมกราคม) เขียนโดย admin 413
ลงพื้นที่ติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ อำเภอคุระบุรี เขียนโดย admin 397
ติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 349
ประชุมการกำหนดร่างของเขตงาน (TOR) กับคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน(TOR) เขียนโดย admin 370
ลงพื้นที่ติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 343
การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี เขียนโดย admin 384
ติดตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหรือเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 356
จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต เขียนโดย admin 369
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 354
ประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 388
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เขียนโดย admin 328
ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพังงา(คสป.) เขียนโดย admin 471
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนธันวาคม) เขียนโดย admin 409
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 422
หารือแนวทางการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 403
ทดสอบการให้บริการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 407
ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) เขียนโดย admin 372
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 12/2560 เขียนโดย admin 374
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เขียนโดย admin 360
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 412
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ปี 2560 จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 479
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 587
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 578
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 483
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมฯ เขียนโดย admin 487
สำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากร พ.ศ.2558-2559 เขียนโดย admin 893
โรคไข้เลือดออก เขียนโดย admin 1126
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาประจำเดือนเมษายน 2558 เขียนโดย admin 565
ขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูล เขียนโดย admin 626
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ประจำเดือนธันวาคม 2557 เขียนโดย 10 490
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พื้นฐานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เขียนโดย 9 970
สถิติการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย 2556 เขียนโดย 6 596


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6