สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ2561

เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ โดยได้ร่วมนำเสนอความคืบหน้าในการจัดทำโครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามัน ตามกรอบประเทศไทย 4.0 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สถิติจังหวัดร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ทั้งนี้ สถิติจังหวัดพังงา ได้นำเอกสารประชาสัมพันธฺ์โครงการสำรวจข้อมูลสถิติประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 แจกในที่ประชุม

กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายรังสฤษดิ์  รัตนสฤษดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานการอบรม "กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน" ณ บ้านบางกัน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่1(Kick Off) จังหวัดพังงา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอเกาะยาวตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่1 (Kick Off) ซึ่งเป็นวันแรกของโครงการ  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมเน้นย้ำถึงการดำเนินการตามโครงการฯ ให้สัมฤทธิ์ผลด้วยวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทุกระดับ ตามวาระงานสำคัญ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่5 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายคนอง ดาวประดับ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติและ นายรังสฤษดิ์  รัตนสฤษดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมออกหน่วยตามโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจังหวัดเคลื่อน "ประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยประชาชน" โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา  ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมพบปะและประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงาน พร้อมท้้งได้นำเอกสารข้อมูลที่น่าสนใจไปเผยแพร่แก่ประชาชน และ อุปกรณ์การเรียนไปแจกให้กับเด็กนักเรียนด้วย